درباره کنفرانس

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی و سازماندهی منابع وامکانات است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.  واقعا باید گفت؛ که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر می دانند؟ و آیا مدیریت علم است یا هنر؟  بخشی از مدیریت را می توان از طریق آموزش فرا گرفت و بخشی دیگر را ضمن کار باید آموخت. در واقع بخشی که از طریق آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است و بخشی که ...

ادامه مطلب

اخبار

حامیان